Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr.108, poz.908 ze zm.) ; Ustawa z dn.5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami (Dz.U.nr.30 poz.151 , z późn. zm. ) ; Rozporządzenia M.T.,B i G. M. z dnia 13 lipca 2012 r. , zwane dalej Kursem jest organizowane i prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO LIDER zwany dalej OSK.
  2. Przed skorzystaniem z Kursu należy przeczytać niniejszy regulamin.
 3. Główne postanowienia dotyczące umowy.
 4. Poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem dochodzi do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych.
  2. Umowa obowiązuje do dnia przygotowania przez OSK dokumentów uprawniających do stawienia się na egzaminie państwowym.
  3. Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić, jeżeli:
  a. jedna ze Stron narusza postanowienia umowy i nie usuwa naruszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia,
  b. następują wydarzenia krajowe i międzynarodowe (min. decyzje władz, zdarzenia losowe), które uniemożliwiają realizację umowy.

  Obowiązki OSK.

  1. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
   2. Przeprowadzenie kursu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
   3. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenie Kursu przy pomocy fachowej kadry wykładowców, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem i umową zajęć teoretycznych.
   4. Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.
   5. Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia Kursanta do egzaminu przeprowadzanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
  2. Obowiązki Kursanta.
  3. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa.
   2. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych.
   3. Usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności zgodnie z zasadami obowiązującymi w OSK.
   4. Powiadamianie z 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Kursant jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną i niezgłoszoną godzinę zajęć praktycznych, 90 % opłaty określonej w punkcie V ust.4
   5. Samodzielne pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu objętego kursem oraz odrabianie zadanych zadań domowych.
   6. Przystąpienie we wskazanym terminie do egzaminu wewnętrznego.
  4. Opłaty.
  5. Wysokość opłat za kurs jest ustalana przez OSK.
   2. Opłata za Kurs jest uiszczana jednorazowo w dniu zawarcia umowy lub w ratach, przy czym pierwsza rata jest płatna w dniu zawarcia umowy, a ostatnia nie później niż w dniu przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.
   3. Opłata za kurs zawiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 PLN,
   która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z Kursu.
   4. Opłata za szkolenie dodatkowe ustala się osobno za każdą godzinę zajęć teoretycznych i praktycznych.
   5.Opłata za szkolenie dodatkowe jest uiszczana jednorazowo przed przystąpieniem do zajęć.
   6.Opłata za kurs nie obejmuje:
   a. opłaty za badanie lekarskie,
   b. opłaty za egzamin.
  6. Postanowienia końcowe.
  7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
   2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających zawartej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby OSK.
   3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w siedzibie OSK.
   4. OSK AUTO LIDER zastrzega możliwość zmiany regulaminu i wprowadzania poprawek jego treści.
Script logo